Alg. Voorwaarden Inkoop NL

Maart 2014

I N H O U D

HOOFDSTUK AALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1DEFINITIES
ARTIKEL 2TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
ARTIKEL 4FACTURERING EN BETALING
ARTIKEL 5TIJDSTIP VAN LEVERING
ARTIKEL 6LEVERING
ARTIKEL 7TEKORTKOMING/ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 8GARANTIE
ARTIKEL 9INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
ARTIKEL 10AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 11GEHEIMHOUDING
ARTIKEL 12OVERMACHT
ARTIKEL 13TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN TAAL
HOOFDSTUK BBEPALINGEN VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN
ARTIKEL 14ALGEMENE EISEN AAN DE PRODUCTEN
ARTIKEL 15FABRICAGE EN KWALITEITSBORGING
ARTIKEL 16SCHADELIJKE STOFFEN EN/OF PREPARATEN
ARTIKEL 17AFLEVERING VAN PRODUCTEN
ARTIKEL 18RISICO EN EIGENDOM
ARTIKEL 19KEURING TIJDENS EN NA AFLEVERING
HOOFDSTUK CBEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DIENSTEN
ARTIKEL 20ALGEMENE EISEN AAN DE DIENSTEN
ARTIKEL 21BEOORDELING EN ACCEPTATIE
ARTIKEL 22VERRICHTING VAN DIENSTEN
ARTIKEL 23TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VAN DIENSTEN
ARTIKEL 24BELASTINGEN EN SOCIALE PREMIES
ARTIKEL 25NON-CONCURRENTIE BEDING

 

HOOFDSTUK A – ALGEMENE BEPALINGEN 

De bepalingen van hoofdstuk A zijn van toepassing op zowel de afname van producten als de afname van diensten.

 

1.DEFINITIES 

 

In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • BNS Data Logistics B.V.: opdrachtgever, gebruiker van deze inkoopvoorwaarden;
 • Leverancier: De wederpartij van opdrachtgever, waarbij onder de wederpartij verstaan wordt diegenen die als (toekomstig) opdrachtnemer in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtgever met betrekking tot door de leverancier te leveren goederen en/of te leveren diensten, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden;
 • Inkooporder: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende de levering van goederen en diensten;
 • Levering: Bezitsverschaffing en/of het verschaffen van de feitelijke macht over één of meer goederen aan opdrachtgever, bezitsovergang door een tweezijdige verklaring van opdrachtgever en de leverancier, het verrichten van diensten aan opdrachtgever.;
 • Producten en diensten: te leveren stoffelijke objecten, andere goederen en te verrichten diensten aan opdrachtgever;
 • Partijen: opdrachtgever en leverancier.

 

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 De onderstaande Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna: AIV) zijn van toepassing op alle door BNS DATA LOGISTICS BV of een van haar dochterondernemingen (hierna: BNS) aan Leverancier verstrekte Inkooporders en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, met terzijdestelling van algemene voorwaarden van Leverancier. De algemene voorwaarden van de Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtgever slechts indien en voor zover dit door opdrachtgever schriftelijk met zoveel woorden is bevestigd.

2.4 Voorwaarden van Leverancier gelden slechts indien BNS daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd

2.5 Indien enige bepaling in de tussen partijen gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt opdrachtgever zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor de leverancier niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 

3.1 Overeenkomsten komen tot stand met de schriftelijke acceptatie van Leverancier van de Inkooporder van BNS. Een Inkooporder wordt geacht te zijn geaccepteerd:

 1. a) als Leverancier de Inkooporder expliciet schriftelijk heeft aanvaard;
 2. b) zodra Leverancier is begonnen met de uitvoering van de Inkooporder.
 1. 3.2 BNS is uitsluitend gebonden aan enige verbintenis indien deze overeenkomst is aangegaan door een bij BNS bevoegde functionaris, tenzij al dan niet voorafgaand schriftelijk door BNS te kennen is gegeven dat een medewerker gedelegeerd bevoegd is, dan wel dat BNS zich anderszins gebonden acht.
 2. 3.3 Overeenkomsten dienen altijd schriftelijk te worden aangegaan. BNS is niet gebonden aan een mondelinge overeenkomst.
 3. 3.4 Bij Afroepcontracten komt door het verzenden van een order tot deellevering binnen het kader van het Afroepcontract een aparte Overeenkomst tot stand waarop deze algemene inkoopvoorwaarden eveneens van toepassing zijn.
 4. 3.5 Offertes die per e-mail aan BNS worden aangeboden zijn bindend indien BNS deze per e-mail aan Leverancier is bevestigd.

 

4. FACTURERING EN BETALING 

4.1 Facturen dienen te worden ingediend in bij de overeengekomen BNS crediteurenafdeling.

4.2 Elke factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen inzake omzetbelastingen. Op elke factuur zal tevens, indien van toepassing, zijn vermeld: het BNS-inkoopordernummer, het (aflever)adres, de (aflever)datum, de prijs per eenheid, de BTW en het in rekening gebrachte totaalbedrag. Tevens zal aan de factuur, indien van toepassing, de getekende urenstaat worden gehecht.

4.3 De betaling van verschuldigde bedragen zal plaatsvinden 60 dagen na ontvangst van de factuur.

4.4 BNS is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de goederen, diensten en nakoming van de overeenkomst constateert.

4.5 BNS heeft het recht het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen, die de Leverancier is verschuldigd aan BNS. Leverancier heeft niet het recht het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen, die BNS is verschuldigd aan de Leverancier.

4.6 Betaling door BNS houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

4.7 Gedeeltelijke betaling ontslaat Leverancier nimmer van enige garantie en/of aansprakelijkheid krachtens contractuele of wettelijke bepalingen en beperkt evenmin de rechten van BNS.

 

5. TIJDSTIP VAN LEVERING 

5.1 Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5.2 De Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan BNS. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen.

 

6. LEVERING 

6.1 Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende Incoterms 2010 ten tijde van het sluiten van de overeenkomst “Delivered Duty Paid” (DDP).

6.2 BNS heeft het recht de levering voor een in redelijkheid vast te stellen termijn uit te stellen. Bij gebreke van een aantoonbaar zwaarwegend belang van de Leverancier wordt de termijn geacht redelijk te zijn. De Leverancier zal gedurende het uitstel de goederen deugdelijk verpakken, afgescheiden houden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren, voor rekening en risico van de Leverancier.

6.3 Deelleveringen zijn behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van BNS niet toegestaan. 6.4 Bij de door Leverancier te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Bij levering dient door Leverancier per order een aparte paklijst te worden geleverd. Op de paklijst dient het inkoopordernummer van BNS vermeld te zijn, alsmede het/de artikelnummer(s), aantal(len) en omschrijving(en).

6.5 Indien de leverancier de goederen niet op de bevestigde leverdatum kan leveren zal de leverancier al het mogelijke doen om de goederen z.s.m. bij BNS af te leveren. Extra kosten voor transport zijn voor rekening van de leverancier.

 

7. TEKORTKOMING/ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 

7.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Leverancier is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat de Leverancier:

 1. a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, in geval van stillegging, beslaglegging op bedrijfseigendommen, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 2. b) komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of  door een andere omstandigheid die ertoe leidt dat de leverancier niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; c) enige, uit kracht van de wet of een met opdrachtgever gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf.

7.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is BNS gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 1 % per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 15 % van het door BNS in verband met de levering te betalen bedrag.

7.3 In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide partijen voor 2 weken opgeschort.

7.4 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de niettoerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

7.5 Indien de Leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en opdrachtgever deze stelling aanvaardt, heeft BNS niettemin het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

7.6 Indien Leverancier niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst genoemd in artikel 7.1 of andere overeenkomsten is BNS gerechtigd om, zonder dat

BNS tot enige schadevergoeding gehouden is, de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. Of haar betalingsverplichtingen op te schorten, onverminderd eventuele andere rechten die  aan BNS uit hoofde van het voorstaande toekomen inclusief het recht van BNS op volledige schadevergoeding.

 

8. GARANTIE 

8.1 De Leverancier garandeert dat de goederen en diensten beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen. 8.2 Leverancier garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

8.3 Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

8.4 Indien BNS constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen leverancier conform de leden 1 t/m 3 van dit artikel heeft gegarandeerd, is leverancier in verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. De garantieperiode voor producten afkomstig van leverancier is minimaal 24 maanden na datum van verkoop aan de klant door BNS tenzij in de overeenkomst anders is vermeld. Leverancier en zijn toeleveranciers zullen voldoen aan de eisen gesteld in de gedragscode(s) voor leveranciers opwww.bns.nl.

8.5 BNS is zowel gedurende de uitvoering van de opdracht als bij aflevering gerechtigd te verifiëren of voldaan wordt aan de met opdrachtnemer overeengekomen (kwaliteits-)eisen.

8.6 Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 8.1 van dit artikel zal Leverancier voor zijn rekening de zaken ter keuze van BNS op eerste aanzegging herstellen of vervangen, tenzij BNS de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7: Ontbinding.

8.7 Indien BNS aangeeft herstel of vervanging te wensen, zal Leverancier binnen een door BNS aan te geven redelijke termijn na dagtekening van het schriftelijk bericht van BNS zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. In spoedeisende gevallen en indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft BNS het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren of de Overeenkomst te beëindiging overeenkomstig het bepaalde in Artikel 7: Ontbinding.

8.8 Leverancier dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van het schriftelijk bericht van BNS dat de zaken zijn afgekeurd de afgeleverde zaken voor rekening en risico van Leverancier terug te halen. Indien

Leverancier niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke melding de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft BNS het recht de zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren en heeft BNS recht op creditering van eventueel reeds gefactureerde zaken.

8.9 Leverancier garandeert dat datumovergangen geen storingen en/of gebreken zullen veroorzaken in de werking van de door Leverancier geleverde zaken.

8.10 Eventuele tekortkomingen aan de zijde van Leverancier die direct of indirect verband houden met datumovergangen zullen steeds worden toegerekend aan Leverancier.

 

9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

9.1 De leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door BNS van de geleverde goederen en diensten. Hij vrijwaart BNS tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.

9.2 De Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door BNS te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van opdrachtgever.

9.3 Indien en in zoverre op de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van Leverancier rusten, verleent Leverancier BNS hierbij een

eeuwigdurende licentie met betrekking tot dergelijke rechten, inclusief het recht een sub-licentie te verlenen aan haar klanten.

9.4 Voor zover door de wet toegestaan, doet Leverancier afstand van rechten die worden genoemd in artikel 25 van de Auteurswet 1912. Leverancier levert de broncode van de voor BNS ontwikkelde software binnen 10 werkdagen na aanvaarding door BNS van het specifieke resultaat conform de vereiste specificaties.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID 

10.1 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Onder schade wordt verstaan zowel directe als indirecte schade, waaronder ook vertragings- en vervangingsschade. Daaronder is ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.2 De leverancier vrijwaart opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in

enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 10.3 Opdrachtgever heeft het recht van de leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s. De leverancier heeft op eerste verzoek van opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.

10.4 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de leverancier is uitgegaan van door of namens de leverancier verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.5 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist(e) en/of onoordeelkundig(e) gebruik, verwerking, opslag of bewaring van ter beschikking gestelde goederen alsmede door gebruik van de ter beschikking gestelde goederen voor andere doeleinden dan overeengekomen of doeleinden die afwijken van normaal gebruik van de goederen.

10.6 Leverancier vrijwaart BNS tegen aanspraken van derden samenhangend met en/of voortvloeiend uit de verleende opdracht dan wel de uitvoering daarvan inclusief aanspraken als gevolg van (vermeende) niet aan BNS toe te rekenen inbreuk op industriële en/of intellectuele eigendomsrechten van derden. Leverancier vrijwaart BNS voorts tegen aanspraken van derden op grond van handelen of nalaten in strijd met enig wettelijk voorschrift dan wel verordening/regelgeving door Leverancier, zijn werknemers dan wel direct of indirect door hem ingeschakelde andere personen, onderaannemers of onder-leveranciers.

 

11. GEHEIMHOUDING 

11.1 De leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van BNS.

11.2 Partijen verplichten zich geen product-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie – i) van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, ii) door de andere partij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze informatie, iii) door de andere partij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden iv) openbaar dient te worden gemaakt op grond van wet of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie.

11.3 Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomsten dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven opgenomen.

11.4 Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal BNS een direct opeisbare boete aan de

Leverancier opleggen van € 10.000,- voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt door de Leverancier direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan de Leverancier.

 

12. OVERMACHT  

12.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien deze daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Inkoopvoorwaarden BNS begrepen, doch niet uitputtend: oorlog, revolutie, oproer, overstroming en iedere andere van buiten komende oorzaak, welke de desbetreffende partij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen.

12.2 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat de veroorzakende partij tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

12.3 Onder overmacht wordt niet verstaan gebrek aan personeel, stakingen, toerekenbare tekortkoming van door Leverancier ingeschakelde derden of Onderaannemers, verlate aanlevering of uitval van materialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier.

12.4 Indien de veroorzakende partij ten gevolge van overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om na te komen dan wel indien de periode van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd of zodra redelijkerwijze vaststaat, dat de periode van overmacht tenminste dertig dagen zal duren, kan BNS de overeenkomst geheel of met betrekking tot het desbetreffende gedeelte, zulks geheel ter keuze van BNS, door middel van een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat de veroorzakende partij tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN TAAL 

13.1 Op deze AIV alsmede op alle overeenkomsten waarvan deze AIV deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing alsmede de meest recente versie van de Incoterms 2010. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 13.3 Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, Utrecht.

13.4 Deze AIV verschijnen zowel in de Nederlandse als Engelse taal. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze versies is de Nederlandstalige versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen.

 

HOOFDSTUK B – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN 

De bepalingen van hoofdstuk B zijn naast de bepalingen van hoofdstuk A uitsluitend van toepassing op de afname van producten.

 

14. ALGEMENE EISEN AAN DE PRODUCTEN 

De producten zullen in elk geval, indien en voor zover van toepassing:

 • functioneren conform, en in ieder opzicht voldoen, aan hetgeen is overeengekomen;
 • voldoen aan hetgeen in de overeengekomen documentatie is vermeld;
 • voldoen aan de bij of krachtens wet gestelde eisen;
 • voldoen aan de door Leverancier voorgestelde eigenschappen;
 • vrij zijn van materiaal-, fabricage-, constructie- en ontwerpfouten;
 • vervaardigd zijn van deugdelijk en nieuw materiaal en in milieuvriendelijk en afbreekbaar materiaal zijn verpakt;
 • niet (deels) vervaardigd zijn met behulp van kinderarbeid, zoals gedefinieerd in de ILO resolutie 182;
 • bij aflevering niet ouder zijn dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van productie;
 • voorzien zijn van CE-markering;
 • voldoen aan de op het moment van aangaan van de overeenkomst meest recent geldende specificaties van het BNS netwerk; en
 • voorzover het de verpakking betreft, ESD (Electrostatic Discharge) veilig zijn.

 

Documentatie zal in het Nederlands, Engels en Duits zijn gesteld.

 • Indien BNS aangeeft herstel of vervanging te wensen, zal Leverancier binnen een door BNS aan te geven redelijke termijn na dagtekening van het schriftelijk bericht van BNS zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. In spoedeisende gevallen en indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft BNS het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren of de Overeenkomst te beëindiging overeenkomstig het bepaalde in Artikel 7: Ontbinding.
 • Leverancier dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van het schriftelijk bericht van BNS dat de zaken zijn afgekeurd de afgeleverde zaken voor rekening en risico van Leverancier terug te halen. Indien

Leverancier niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de schriftelijke melding de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft BNS het recht de zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren en heeft BNS recht op creditering van eventueel reeds gefactureerde zaken.

 

15.FABRICAGE EN KWALITEITSBORGING 

15.1 Leverancier is, gedurende en na het productieproces, verantwoordelijk voor het testen van de (deels) geproduceerde producten. Op verzoek van BNS verkrijgt BNS een kopie van het test rapport.

15.2 Leverancier zal, indien relevant, een kwaliteitsborging systeem hanteren in overeenstemming met of gelijkwaardig aan NEN-EN ISO 9001.

 

16. SCHADELIJKE STOFFEN EN/OF PREPARATEN 

16.1 Leverancier garandeert dat de producten voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen en geen bij of krachtens de wet voor de producten verboden stoffen en/of preparaten bevatten.

16.2 Tevens garandeert Leverancier dat de producten geen stoffen bevatten die niet via een reguliere wijze van afvalverwerking te verwerken zijn. Desgevraagd verschaft Leverancier inzicht in de mate waarin bij het ontwerp en de productie rekening is gehouden met de zorg voor het milieu.

16.3 Leverancier zal BNS juist en volledig informeren, indien de producten stoffen en/of preparaten bevatten, die gevaarlijk of schadelijk zijn voor mens, zaak of milieu.

16.4 Leverancier zal aangeven welke onderdelen van de producten bij einde levensduur voor hergebruik of recycling, anders dan voor verbranding, in aanmerking komen. Leverancier zal op eerste verzoek van BNS bij einde levensduur de producten terugnemen dan wel aan BNS een met het oog op de afvalverwerking/recycling passende vergoeding betalen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

17. AFLEVERING VAN PRODUCTEN 

17.1 BNS is gerechtigd de ontvangst van een zending (geheel of gedeeltelijk) te weigeren, indien waarneembaar:

 • de zending niet de op de vrachtbrief en de paklijst aangegeven verzendeenheden omvat; – de inhoud van de zending of de verpakking beschadigd is of anderszins niet voldoet aan de overeenkomst; of
 • de zending niet op de overeengekomen datum of plaats wordt aangeboden.
 1. 17.2 Een zending is wordt geleverd geacht wanneer op de vrachtbrief, of enig ander als

ontvangstbewijs door Leverancier te hanteren document, door of namens BNS voor ontvangst van de zending is getekend.

 1. 17.3 Ondertekening voor ontvangst dient te geschieden door een BNS medewerker of een werknemer van een bedrijf dat gerechtigd is namens BNS producten in ontvangst te nemen. Ondertekening dient te bestaan uit een handtekening met vermelding van volledige naam in blokletters en het registernummer van de medewerker welke de zending in ontvangst heeft genomen.

 

18. RISICO EN EIGENDOM 

Het risico van beschadiging en verlies alsmede de eigendom van de producten gaan over op het moment van aflevering aan het magazijn dat vermeld staat op de inkoop order.

 

19. KEURING TIJDENS EN NA  AFLEVERING 

19.1 BNS is gerechtigd te allen tijde goederen en diensten zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren op de eisen als genoemd in artikel 17.

19.2 Op eerste verzoek zal de leverancier toegang verschaffen aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. De leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

19.3 Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van de leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van de leverancier.

19.4 Ingeval van afkeuring van de geleverde goederen en diensten, zal de leverancier binnen 5 werkdagen zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde goederen en diensten. Indien de leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is opdrachtgever gerechtigd de benodigde goederen en diensten van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van de leverancier.

19.5 Indien de leverancier niet binnen 5 dagen de afgekeurde geleverde goederen en diensten terughaalt, heeft opdrachtgever het recht de goederen en diensten aan de leverancier voor diens rekening te retourneren.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK C – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DIENSTEN 

De bepalingen van hoofdstuk C zijn naast de bepalingen van hoofdstuk A uitsluitend van toepassing op de afname van diensten.

 

20. ALGEMENE EISEN AAN DE DIENSTEN 

20.1 Leverancier garandeert dat bij het verrichten van de diensten gehandeld zal worden overeenkomstig de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche van Leverancier en dat de resultaten zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties en/of dienstbeschrijvingen.

20.2 Het is Leverancier niet toegestaan zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde (onderaanneming of doorlening) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNS. Leverancier blijft, ook bij schriftelijke toestemming, verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door deze derden, mede daaronder begrepen de afdracht van omzetbelasting, loonbelasting, premies volks – verzekering en premies werknemersverzekeringen. Op eerste verzoek van BNS dient Leverancier aan BNS de benodigde informatie te verstrekken, met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden door deze derden.

20.3 Op verzoek van BNS zal Leverancier met door BNS aangewezen derde partijen samenwerken. 20.4 Leverancier zal uitsluitend gekwalificeerde personen voor de overeengekomen diensten ter beschikking stellen. In geval van gerechtvaardigde twijfel van BNS aan de geschiktheid van een persoon, kan BNS verzoeken dat deze persoon zo snel mogelijk op kosten van Leverancier wordt vervangen.

 

21. BEOORDELING EN ACCEPTATIE 

21.1 Beoordeling van de diensten en acceptatie van de resultaten vindt namens BNS plaats door de daartoe aangewezen personen en/of afdelingen. Indien naar het oordeel van BNS de diensten niet zijn verricht conform hetgeen is overeengekomen en/of indien de resultaten niet overeenstemmen met de specificaties, heeft BNS het recht de diensten en/of resultaten te weigeren. Weigering door BNS zal schriftelijk geschieden onder opgave van de redenen voor deze beslissing. Fouten en/of tekortkomingen zullen door Leverancier onverwijld worden hersteld. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Leverancier.

21.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.1 kunnen BNS en Leverancier gezamenlijk steekproeven

uitvoeren. Eventueel hieruit blijkende fouten en tekortkomingen zullen door

Leverancier onverwijld worden hersteld. Tevens zullen, bij gebleken fouten en tekortkomingen, door Leverancier de voorgaande resultaten worden gecontroleerd en waar nodig alsnog worden hersteld.

 

22.  VERRICHTING VAN DIENSTEN 

De diensten zullen worden verricht op de plaats en tijd zoals opgenomen in de Inkooporder of (indien niet opgenomen) binnen kantooruren ten kantore van BNS.

 

23. TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VAN DIENSTEN

23.1 Diensten die zijn verricht ter uitvoering van een overeenkomst worden vergoed op basis van een overeengekomen vaste prijs, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. De betaling van de prijs omvat de totale vergoeding voor alle verrichte diensten op basis van de overeenkomst, inclusief eventuele aanvullende diensten en/of wijzigingen op de diensten.

23.2 De in de overeenkomst genoemde tarieven gelden voor de duur van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

23.3 Alle onkosten zijn inbegrepen in het overeengekomen tarief. Reiskosten en reistijd zijn slechts declarabel indien het een dienstreis betreft waarbij het begin en einde van de reis een andere zijn dan de overeengekomen plaats van werkzaamheden en deze reis in opdracht van BNS wordt uitgevoerd.

 

24. BELASTINGEN EN SOCIALE PREMIES 

24.1 Leverancier is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichtingen die voortvloeien uit de belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving. Leverancier zal BNS vrijwaren tegen aanspraken ter zake.

24.2 Leverancier zal, op eerste verzoek, binnen 30 dagen na dit verzoek, verklaringen overleggen welke bewijzen dat Leverancier tijdig en volledig omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering en/of premies werknemersverzekeringen heeft afgedragen voor de ingeschakelde perso(o)n(en). Deze verklaringen dienen door een registeraccountant, accountant of een administratie consulent te zijn opgesteld en als origineel te zijn gewaarmerkt.

 

24.3 Indien en voor de periode dat Leverancier in gebreke is bij het overleggen van de in lid 2 genoemde verklaringen, heeft BNS het recht alle betalingen aan Leverancier ingevolge de overeenkomst op te schorten en dit bedrag onder zich te houden tot op het tijdstip dat de verklaringen alsnog zijn overlegd. In voornoemde gevallen zal BNS alsdan geen rente verschuldigd zijn.

24.4 Indien Leverancier, ter uitvoering van een overeenkomst, na voorafgaande schriftelijke toestemming van BNS, gebruik maakt van derden en/of personeel, dat niet bij Leverancier in dienst is, is Leverancier verplicht om contractueel eensluidende verplichtingen aan deze derden op te leggen.

 

25. NON-CONCURRENTIE BEDING 

Leverancier zal ervoor zorgdragen dat een persoon, die ter beschikking is gesteld door Leverancier aan BNS, niet wordt ingezet bij concurrenten van BNS bij de uitvoering van inhoudelijk nauw verwante opdrachten, gedurende een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, tenzij BNS en Leverancier anders overeenkomen. Partijen zullen in alle voorkomende gevallen het werkgebied en de concurrenten waarop het beding van toepassing wordt verklaard zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.


Vergelijk 0